ארבּעה ארבּע 
'arba` 
And it came to pass in the four
מאיה מאה 
me'ah 
שׁמונים שׁמנים 
Sh@moniym 
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
ישׂראל 
Yisra'el 
יצא 
Yatsa' 
ארץ 
'erets 
of the land
מצרים 
Mitsrayim 
,
רבעי רביעי 
R@biy`iy 
in the fourth
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
מלך 
Malak 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
חדשׁ 
Chodesh 
in the month
זו 
Ziv 
,
שׁני 
Sheniy 
which is the second
,
חדשׁ 
Chodesh 
,
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
the house
בּית 
Bayith 
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
בּנה 
Banah 
ארך 
'orek 
the length
שׁשּׁים 
Shishshiym 
אמּה 
'ammah 
,
רחב 
Rochab 
and the breadth
עשׂרים 
`esriym 
קומה 
Qowmah 
cubits, and the height
שׁלשׁים שׁלושׁים 
Sh@lowshiym 
אלם אוּלם 
'uwlam 
פּנים 
Paniym 
היכל 
heykal 
the temple
בּית 
Bayith 
of the house
,
עשׂרים 
`esriym 
אמּה 
'ammah 
ארך 
'orek 
רחב 
Rochab 
בּית 
Bayith 
of the house
עשׂרה עשׂר 
`eser 
and ten
אמּה 
'ammah 
רחב 
Rochab 
בּית 
Bayith 
חלּון 
Challown 
אטם 
'atam 
קירה קר קיר 
Qiyr 
בּית 
Bayith 
of the house
בּנה 
Banah 
יצוּע 
Yatsuwa` 
סביבה סביב 
Cabiyb 
,
קירה קר קיר 
Qiyr 
,
בּית 
Bayith 
of the house
סביבה סביב 
Cabiyb 
,
היכל 
heykal 
both of the temple
,
דּבר דּביר 
D@biyr 
and of the oracle
and he made
צלעה צלע 
Tsela` 
תּחתּן תּחתּון 
Tachtown 
יצוּע 
Yatsuwa` 
חמשּׁה חמשׁ 
Chamesh 
אמּה 
'ammah 
רחב 
Rochab 
,
תּיכן תּיכון 
Tiykown 
and the middle
שׁשּׁה שׁשׁ 
Shesh 
אמּה 
'ammah 
רחב 
Rochab 
,
שׁלישׁי 
Sh@liyshiy 
and the third
שׁבעה שׁבע 
Sheba` 
אמּה 
'ammah 
רחב 
Rochab 
חץ חוּץ 
Chuwts 
for without in the wall of
בּית 
Bayith 
the house
נתן 
Nathan 
he made
מגרעה 
Migra`ah 
סביבה סביב 
Cabiyb 
,
אחז 
'achaz 
,
קירה קר קיר 
Qiyr 
in the walls
בּית 
Bayith 
,
בּנה 
Banah 
,
בּנה 
Banah 
אבן 
'eben 
שׁלם 
Shalem 
מסּע 
Macca` 
מקּבה 
Maqqabah 
גּרזן 
Garzen 
כּלי 
K@liy 
בּרזל 
Barzel 
of iron
שׁמע 
Shama` 
בּית 
Bayith 
in the house
,
פּתח 
Pethach 
תּיכן תּיכון 
Tiykown 
צלעה צלע 
Tsela` 
ימני 
Y@maniy 
was in the right
כּתף 
Katheph 
בּית 
Bayith 
of the house
עלה 
`alah 
and they went up
לוּל 
Luwl 
תּיכן תּיכון 
Tiykown 
תּיכן תּיכון 
Tiykown 
chamber, and out of the middle
בּנה 
Banah 
So he built
בּית 
Bayith 
the house
,
כּלה 
Kalah 
ספן 
Caphan 
it and covered
בּית 
Bayith 
the house
גּב 
Geb 
with beams
שׂדרה 
S@derah 
and boards
בּנה 
Banah 
יצוּע 
Yatsuwa` 
בּית 
Bayith 
,
חמשּׁה חמשׁ 
Chamesh 
אמּה 
'ammah 
קומה 
Qowmah 
אחז 
'achaz 
בּית 
Bayith 
on the house
עץ 
`ets 
with timber
דּבר 
Dabar 
And the word
of the Lord
שׁלמה 
Sh@lomoh 
,
בּית 
Bayith 
בּנה 
Banah 
,
ילך 
Yalak 
if thou wilt walk
חקּה 
Chuqqah 
in my statutes
,
משׁפּט 
Mishpat 
,
שׁמר 
Shamar 
and keep
מצוה 
Mitsvah 
ילך 
Yalak 
to walk
קוּם 
Quwm 
in them then will I perform
דּבר 
Dabar 
my word
דּבר 
Dabar 
with thee, which I spake
דּויד דּוד 
David 
שׁכן 
Shakan 
And I will dwell
תּוך 
Tavek 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
עזב 
`azab 
and will not forsake
עם 
`am 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
the house
,
כּלה 
Kalah 
בּנה 
Banah 
קירה קר קיר 
Qiyr 
the walls
בּית 
Bayith 
of the house
בּית 
Bayith 
צלעה צלע 
Tsela` 
with boards
ארז 
'erez 
,
קרקע 
Qarqa` 
בּית 
Bayith 
of the house
,
קירה קר קיר 
Qiyr 
and the walls
ספּן 
Cippun 
of the cieling
צפה 
Tsaphah 
and he covered
בּית 
Bayith 
them on the inside
עץ 
`ets 
with wood
,
צפה 
Tsaphah 
קרקע 
Qarqa` 
the floor
בּית 
Bayith 
of the house
צלעה צלע 
Tsela` 
with planks
בּנה 
Banah 
עשׂרים 
`esriym 
אמּה 
'ammah 
ירכה 
Y@rekah 
on the sides
בּית 
Bayith 
of the house
,
קרקע 
Qarqa` 
the floor
קירה קר קיר 
Qiyr 
and the walls
צלעה צלע 
Tsela` 
with boards
ארז 
'erez 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
דּבר דּביר 
D@biyr 
קדשׁ 
Qodesh 
קדשׁ 
Qodesh 
בּית 
Bayith 
,
היכל 
heykal 
that is, the temple
,
לפני 
Liphnay 
ארבּעים 
'arba`iym 
אמּה 
'ammah 
ארז 
'erez 
בּית 
Bayith 
of the house
פּנימה 
P@niymah 
מקלעת 
Miqla`ath 
פּקע 
Peqa` 
with knops
פּטר 
Patar 
and open
צץ ציץ 
Tsiyts 
ארז 
'erez 
אבן 
'eben 
דּבר דּביר 
D@biyr 
כּוּן 
Kuwn 
תּוך 
Tavek 
in
בּית 
Bayith 
the house
פּנימה 
P@niymah 
,
נתן 
Nathan 
to set
ארן ארון 
'arown 
בּרית 
B@riyth 
of the covenant
דּבר דּביר 
D@biyr 
פּנים 
Paniym 
in the forepart
עשׂרים 
`esriym 
אמּה 
'ammah 
ארך 
'orek 
,
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
אמּה 
'ammah 
רחב 
Rochab 
,
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
אמּה 
'ammah 
קומה 
Qowmah 
in the height
צפה 
Tsaphah 
סגר 
Cagar 
it with pure
זהב 
Zahab 
צפה 
Tsaphah 
and so covered
מזבּח 
Mizbeach 
the altar
שׁלמה 
Sh@lomoh 
צפה 
Tsaphah 
בּית 
Bayith 
the house
פּנימה 
P@niymah 
סגר 
Cagar 
with pure
זהב 
Zahab 
עבר 
`abar 
and he made a partition
רתּיקהo 
Rattiyqah 
by the chains
זהב 
Zahab 
of gold
פּנים 
Paniym 
דּבר דּביר 
D@biyr 
the oracle
צפה 
Tsaphah 
and he overlaid
בּית 
Bayith 
צפה 
Tsaphah 
זהב 
Zahab 
with gold
,
תּמם 
Tamam 
בּית 
Bayith 
מזבּח 
Mizbeach 
דּבר דּביר 
D@biyr 
that was by the oracle
צפה 
Tsaphah 
דּבר דּביר 
D@biyr 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
כּרוּב 
K@ruwb 
שׁמן 
Shemen 
עץ 
`ets 
,
עשׂרה עשׂר 
`eser 
,
אמּה 
'ammah 
חמשּׁה חמשׁ 
Chamesh 
אמּה 
'ammah 
אחד 
'echad 
was the one
כּנף 
Kanaph 
כּרוּב 
K@ruwb 
of the cherub
,
חמשּׁה חמשׁ 
Chamesh 
and five
אמּה 
'ammah 
שׁני 
Sheniy 
the other
כּנף 
Kanaph 
כּרוּב 
K@ruwb 
of the cherub
קצה 
Qatsah 
כּנף 
Kanaph 
of the one wing
קצה 
Qatsah 
כּנף 
Kanaph 
of the other
עשׂרה עשׂר 
`eser 
שׁני 
Sheniy 
כּרוּב 
K@ruwb 
עשׂרה עשׂר 
`eser 
אמּה 
'ammah 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
כּרוּב 
K@ruwb 
אחד 
'echad 
מדּה 
Middah 
אחד 
'echad 
and one
קומה 
Qowmah 
אחד 
'echad 
of the one
כּרוּב 
K@ruwb 
עשׂרה עשׂר 
`eser 
אמּה 
'ammah 
,
שׁני 
Sheniy 
and so was it of the other
,
נתן 
Nathan 
And he set
כּרוּב 
K@ruwb 
תּוך 
Tavek 
פּנימי 
P@niymiy 
the inner
בּית 
Bayith 
פּרשׂ 
Paras 
כּנף 
Kanaph 
the wings
כּרוּב 
K@ruwb 
of the cherubims
,
כּנף 
Kanaph 
so that the wing
אחד 
'echad 
of the one
נגע 
Naga` 
קירה קר קיר 
Qiyr 
the one wall
כּנף 
Kanaph 
and the wing
שׁני 
Sheniy 
of the other
כּרוּב 
K@ruwb 
נגע 
Naga` 
שׁני 
Sheniy 
the other
קירה קר קיר 
Qiyr 
כּנף 
Kanaph 
נגע 
Naga` 
כּנף 
Kanaph 
כּנף 
Kanaph 
תּוך 
Tavek 
in the midst
צפה 
Tsaphah 
כּרוּב 
K@ruwb 
קלע 
Qala` 
קירה קר קיר 
Qiyr 
בּית 
Bayith 
of the house
מסבּות מסבּים מסב 
mecab 
פּתּח פּתּוּח 
Pittuwach 
with carved
מקלעת 
Miqla`ath 
כּרוּב 
K@ruwb 
תּמּרה תּמּר 
Timmor (pl. only) 
פּטר 
Patar 
and open
צץ ציץ 
Tsiyts 
,
פּנימה 
P@niymah 
קרקע 
Qarqa` 
בּית 
Bayith 
of the house
צפה 
Tsaphah 
זהב 
Zahab 
with gold
,
פּנימה 
P@niymah 
פּתח 
Pethach 
דּבר דּביר 
D@biyr 
of the oracle
דּלת 
Deleth 
שׁמן 
Shemen 
עץ 
`ets 
איל 
'ayil 
the lintel
מזזה מזוּזה 
M@zuwzah 
חמשּׁי חמישׁי 
Chamiyshiy 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
דּלת 
Deleth 
שׁמן 
Shemen 
עץ 
`ets 
קלע 
Qala` 
and he carved
מקלעת 
Miqla`ath 
כּרוּב 
K@ruwb 
תּמּרה תּמּר 
Timmor (pl. only) 
פּטר 
Patar 
and open
צץ ציץ 
Tsiyts 
,
צפה 
Tsaphah 
זהב 
Zahab 
them with gold
רדד 
Radad 
and spread
זהב 
Zahab 
כּרוּב 
K@ruwb 
,
פּתח 
Pethach 
he for the door
היכל 
heykal 
of the temple
מזזה מזוּזה 
M@zuwzah 
שׁמן 
Shemen 
עץ 
`ets 
,
רבעי רביעי 
R@biy`iy 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
And the two
דּלת 
Deleth 
בּרושׁ 
B@rowsh 
עץ 
`ets 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
the two
צלעה צלע 
Tsela` 
אחד 
'echad 
of the one
דּלת 
Deleth 
גּליל 
Galiyl 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
and the two
קלע 
Qela` 
שׁני 
Sheniy 
of the other
דּלת 
Deleth 
קלע 
Qala` 
כּרוּב 
K@ruwb 
תּמּרה תּמּר 
Timmor (pl. only) 
פּטר 
Patar 
and open
צץ ציץ 
Tsiyts 
צפה 
Tsaphah 
זהב 
Zahab 
them with gold
ישׁר 
Yashar 
בּנה 
Banah 
פּנימי 
P@niymiy 
the inner
חצר 
Chatser 
שׁלשׁה שׁלושׁה שׁלשׁ שׁלושׁ 
Shalowsh 
with three
טוּר 
Tuwr 
גּזית 
Gaziyth 
,
טוּר 
Tuwr 
and a row
ארז 
'erez 
רבעי רביעי 
R@biy`iy 
In the fourth
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
יסד 
Yacad 
בּית 
Bayith 
of the house
of the Lord
יסד 
Yacad 
,
ירח 
Yerach 
in the month
אחד 
'echad 
And in the eleventh
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
,
ירח 
Yerach 
in the month
בּוּל 
Buwl 
,
שׁמיני 
Sh@miyniy 
which is the eighth
,
חדשׁ 
Chodesh 
,
בּית 
Bayith 
כּלה 
Kalah 
דּבר 
Dabar 
משׁפּט 
Mishpat 
שׁבעה שׁבע 
Sheba` 
of it. So was he seven
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
בּנה 
Banah